W dniu 25.01.2011 odbyło się Walne Zebranie Członków

Po zatwierdzeniu prawomocności obrad, p. Prezes Krystyna Sikora zaproponowała p. Mariusza Witka na Przewodniczącego obrad oraz p. Pawła Uścinowicza na Sekretarza, zostali oni wybrani jednogłośnie. Z powodu rezygnacji z funkcji Członka Zarządu przez p. Iwonę Wiorek podczas zebrania została zaproponowana zmiana w porządku obrad, która została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący przedstawił protokół z ostatniego WZC.

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków na aktualny nabór w wysokości 637 500,00.

Wyjazd studyjny do Bretanii

Organizatorem wyjazdu był Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu a sfinansowany został w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 III Schemat Realizacja Planu Działania KSOW na lata 2010-2011. W wyjeździe studyjnym uczestniczyli reprezentanci LGD z Wielkopolski oraz przedstawiciele organizatorów.