Nabór wyników I/2011 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy, że w dniu 13.06.2011 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” dokonała wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz spełniają minimalne wymagania w wysokości 40 % maksymalnej liczby punktów. Operacje, które zostały rekomendowane do dofinansowania, ale nie wystarczyło dla nich środków przeznaczonych na nabór zostały umieszczone pod czerwoną kreską.