Konsultacje społeczne przeprowadzono we wszystkich siedmiu gminach naszego obszaru. Łącznie w konsultacjach wzięło udział 130 osób reprezentujących różne sektory. Podczas konsultacji między innymi podsumowano Oś IV Leader w ramach PROW 2007-2013, na potrzeby nowej strategii przeprowadzano analizę SWOT, definiowano cele oraz podejmowano próbę zdefiniowania grup defaworyzownych. Dziękujemy uczestnikom za liczny i aktywny udział.

Konsultacje społeczne organizowane są przez Stowarzyszenie OLGD w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​  ​​​​​​​

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​