Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" planuje przygotować Lokalną Strategię Rozwoju  na lata 2014-2020 w oparciu o zasady, reguły i metody planowania strategicznego zakładające uczestnictwo przedstawicieli społeczności lokalnej na każdym etapie tworzenia i realizacji dokumentu. Opierając się na doświadczeniach zdobytych przy budowie i realizacji LSR na lata 2007-2013 uważamy, że efektywna strategia musi być dokumentem partnerskim osadzonym w lokalnych realiach i wykorzystującym lokalny potencjał zarówno historyczny, kulturowy, przyrodniczy jak i osobowy.

Plan włączenia społeczności - do pobrania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach  działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020