Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Małe Projekty

Rozpatrzenie odwołań od wnioskodawców polegało na ponownym rozpatrzeniu wniosków i ocenie według lokalnych kryteriów z uwzględnieniem treści odwołania.

 Prezentujemy listę operacji wybranych do dofinansowania oraz listę operacji niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD.
Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków na aktualny nabór w wysokości 150 000 zł. Na liście operacji niewybranych znalazły się operacje, które z powodu wyczerpania limitu środków nie mogą zostać dofinansowane.

 Lista operacji wybranych do dofinansowania

 Lista operacji niewybranych do dofinansowania