Ogłoszenie o naborze wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania (LGD):
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie
 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowiewniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
 
 
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania                 
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– termin składania wniosków: 17 grudnia 2009 -15 stycznia 2010 roku
– limit dostępnych środków: 212 500 złotych
 
 
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”adres: ul. Przemysłowa 27,           
63-500 Ostrzeszów, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD: www.olgd.org.pl, oraz w siedzibie LGD, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl.
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Izabela Kunc – Pracownik biurowy Stowarzyszenia OLGD tel.(62)5860320,                     
tel./fax (62)5058136, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
Katarzyna Wnuk - Księgowa Stowarzyszenia OLGD
 tel.667777022, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl
Anna Mądra- Dyrektor Biura Stowarzyszenia OLGD
 tel.667777024, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl
 
 

 Instrukacja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy 

 Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

 Oświadczenie Włąsciciela lub Współwłaściciela nieruchomości

 Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wersja edytowalna

 Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

 Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

  WYKAZ DODATKOWYCH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW do wyboru projektów, na Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, określone przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
 

 Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach - załącznik nr 1 
 

 Kryteria wyboru operacji dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 

 Karta oceny zgodności operacji z LSR 

 Rozporządzenie

 Rozporządzenie - nowelizacja