Ogłoszenie o naborze wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
 
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
 
·         operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– termin składania wniosków: 17 maja – 15 czerwca 2010 r.
– limit dostępnych środków: 212 500 zł
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów,
w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 07:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej OLGD: www.olgd.org.pl oraz w Biurze OLGD, a takżena stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, a takżew siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.
 
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320;
tel./fax: (62)5058136
Księgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instrukcja do wnioseku o wyprzedzające finansowanie w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

  Wykaz dokumnetów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie OLGD

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Kryteria wyboru operacji

 Karta oceny zgodnosci z LSR

  Rozporządzenie

 Rozporządzenie nowelizacja