Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

 

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.

 

Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikiem obowiązkowym - dokumentacją, należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
lub przez platformę ePUAP
do dnia (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania Zgłoszenia w formie papierowej lub data wpływu w ePUAP) do
30 września 2020 roku.

 

– załączniki do pobrania: https://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/